همگام رایانه

يکشنبه 16 ارديبهشت 1397
16:18
Siyana
12: تعداد بازدید

مشاوره و پاسخگویی به مشکلات کامپیوتر و حسابداری، تماس از تلفن ثابت با شماره 9092305943 (تهران) و 02170705086

مشاوره حقوقی  9099071865  

http://www.hamgampc.ir

https://t.me/hamgamrayan

https://t.me/hamgamrayane


حقوق و دستمزد مطالبه نشده _ مشاوره تلفنی حسابداری

سه شنبه 20 شهريور 1397
13:51
Siyana
0: تعداد بازدید

مشاوره و پاسخگویی به مشکلات کامپیوتر و حسابداری، تماس از تلفن ثابت با شماره 9092305943 (تهران) و 02170705086

مشاوره حقوقی  9099071865 


http://www.hamgampc.ir

https://t.me/hamgamrayan

https://t.me/hamgamrayane

✅  ادامه تشریح بدهی ها

حقوق و دستمزد مطالبه نشده :

حقوق و دستمزد مطالبه نشده ماهیتاً سوء استفاده پذیر است . از این رو حسابرسان باید نسبت به کفایت سیستم کنترل داخلی

حقوق و دستمزد مطالبه نشده توجه ویژه داشته باشند .

🔻حسابرسان حساب حقوق و دستمزد مطالبه نشده را به دو منظور رسیدگی می کنند :

▪️  مانده بستانکار این حساب معرف تمام حقوق و دستمزد مطالبه نشده در هر نوبت پرداخت است .

▪️   اقلام بدهکار این حساب نشانه تنها پرداخت های مجاز به کارکنان ، پرداخت به صندوق دولت طبق مقررات یا برگشت


مبالغ به حساب وجوه نقد عمومی شرکت است .

سپرده های مشتریان :

بسیاری از مؤسسات خدمات عمومی و شرکت های حمل و نقل نیز ممکن است به منظور تضمین دریافت وجه صورتحساب

های خود یا برگشت صحیح تجهیزات قرض داده شده به مشتریان ، سپرده ای از مشتریان خود دریافت کنند .

حسابرسان باید روش‌های پذیرش و برگشت این گونه سپرده ها را بررسی کنند و هرگونه نارسایی در سیستم کنترل داخلی

مربوط را افشاء نمایند . به عنوان یک قاعده کلی ، حسابرسان معمولاً اقدام به دریافت تأییدیه مستقیم برای سپرده‌ها نمی‌کنند .

اما دریافت تأییدیه در مواردی که مبالغ سپرده ها ، عمده است یا سیستم کنترل داخلی ضعیف و نارسا می‌باشد ، اقدامی مفید

است .✅ حسابداری سود سهام_مشاوره تلفنی حسابداری

دوشنبه 19 شهريور 1397
16:05
Siyana
1: تعداد بازدید

مشاوره و پاسخگويي به مشکلات کامپيوتر و حسابداري، تماس از تلفن ثابت با شماره 9092305943 (تهران) و 02170705086

مشاوره حقوقي  9099071865  

http://www.hamgampc.ir

https://t.me/hamgamrayan

https://t.me/hamgamrayane

✅  حسابداری سود سهام
جلسه 1

♦️روش های توزیع سود سهام عبارتند از:

1⃣ سود نقدی
2⃣ سود غیر نقدی
3⃣ سود تعهد شده
4⃣ سود تسویه
5⃣ سود سهمی

🔻 سود نقدی سهام

بر طبق ماده ی 239 قانون تجارت (ل.ا.ق.ت) سود قابل تقسیم عبارت از سود خالص سال مالی شرکت

منهای زیان های سال های مالی قبل و اندوخته ی قانونی و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه ی سود

قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است. ماده ی 240 قانون تجارت (ل.ا.ق.ت) بیان می دارد که

ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی، باید سود به صاحبان سهام پرداخت شود. بر طبق مفاد ماده

ی 241 همین قانون نیز تصریح شده، ممکن است نسبت معینی از سود خالص سال مالی جهت پاداش

هیأت مدیره در نظر گرفته شود، اما این نسبت در شرکت های سهامی عام و خاص به ترتیب نباید از 5 و 10

درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود، تجاوز کند.

◀️ در خصوص توزیع سود نقدی سهام سه تاریخ به قرار زیر وجود دارد:

1- تاریخ پیشنهاد سود سهام توسط هیأت مدیره،

2- تاریخ تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام، و

3- تاریخ پرداخت سود سهام.

در تاریخ پیشنهاد سود سهام توسط هیأت مدیره که همان تاریخ ترازنامه است، بدهی قطعیت ندارد، در

تاریخ تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام به دلیل اعلام سود سهام، بدهی قطعیت

می یابد. تاریخ تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی عادی، تاریخ مؤثر شناسایی سهام داران مشمول

دریافت سود سهام تلقی می گردد. یعنی سهام دارانی که در تاریخ مجمع عمومی عادی، سهام دار شرکت

محسوب شوند به آن ها سود سهام تعلق می گیرد، حتی اگر بعد از تاریخ مجمع عمومی عادی، سهام خود

را به فروش رسانده باشند. بر طبق بند 10 استاندارد حسابداری شماره ی 5 ایران، رویدادهای بعد از

تاریخ ترازنامه، واحد تجاری نباید سود سهام مصوب بعد از تاریخ ترازنامه یا سود سهام پیشنهادی را به

عنوان بدهی در تاریخ ترازنامه شناسایی کند. این امر به عنوان رویداد غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه

است. زیرا با توجه به استاندارد حسابداری شماره ی 4، ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی،

در تاریخ ترازنامه تعهد فعلی وجود ندارد. بنابراین، پیشنهاد هیأت مدیره در مورد تقسیم سود، در یادداشت

های توضیحی صورت های مالی افشا و ثبت های حسابداری، صرفاً در دو تاریخ تصویب و پرداخت سود

سهام انجام می شود.

1- در تاریخ تصویب سود نقدی سهام توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ثبت زیر انجام می شود:

سود انباشته                         ´
    سود سهام پرداختنی                ´

2- در تاریخ پرداخت سود سهام نیز ثبت زیر صورت می گیرد:

سود سهام پرداختنی           ´
       وجوه نقد                              ´


✅ هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده ،عوارض و مالیات ، حقوق پرداختی_مشاوره تلفنی حسابداری

يکشنبه 18 شهريور 1397
11:59
Siyana
0: تعداد بازدید

مشاوره و پاسخگویی به مشکلات کامپیوتر و حسابداری، تماس از تلفن ثابت با شماره 9092305943 (تهران) و 02170705086

مشاوره حقوقی  9099071865  


http://www.hamgampc.ir

https://t.me/hamgamrayan

https://t.me/hamgamrayane

 

✅  هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده  ،عوارض و مالیات  ، حقوق پرداختی

♦️هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده

بیشتر هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده ، معرف تعهدات کالا و خدمات دریافتی پیش از تاریخ ترازنامه

است که در دوره بعد باید پرداخت شود . انواع هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده عبارتند از :

♦️عوارض و مالیات مستغلات :

عوارض و مالیات‌های مستغلات از لحاظ تعدد پرداخت طی دوره اندک بوده ، اما از لحاظ مبلغ عمده می

باشند . از این رو تجزیه و تحلیل کلیه عوارض و مالیات های مستغلات طی سال در کاربرگ‌های حسابرسی

درج می شود . پرداخت عوارض و مالیات ها باید با بازرسی برگ‌های تشخیص صادر شده توسط مقامات

ذیصلاح قانونی و مدارک پرداخت مربوط ، بازبینی گردد .

♦️حقوق و دستمزد پرداختنی :

ناخالص حقوق و دستمزد پرداختنی تقریباً در تمام ترازنامه‌ها وجود دارد . درستی مبالغ ذخیره شده از لحاظ

تعیین مجموع بدهی‌های شرکت و همچنین مطابقت درآمد و هزینه‌ها حائز اهمیت است . حسابرسان

پرداخت‌های انجام شده در اولین نوبت پرداخت در دوره بعد را مورد بررسی قرار می‌دهند تا از نبود حقوق

و دستمزد پرداختنی ثبت نشده درتاریخ ترازنامه اطمینان یابند .


✅تمام اطلاعات مورد نیاز اسناد پرداختنی جلسه چهارم_مشاوره تلفنی حسابداری

شنبه 17 شهريور 1397
13:39
Siyana
0: تعداد بازدید

مشاوره و پاسخگویی به مشکلات کامپیوتر و حسابداری، تماس از تلفن ثابت با شماره 9092305943 (تهران) و 02170705086

مشاوره حقوقی  9099071865  


http://www.hamgampc.ir

https://t.me/hamgamrayan

https://t.me/hamgamrayane

✅ تمام اطلاعات مورد نیاز اسناد پرداختنی


جلسه 4

♦️ تشریح بدهی ها
1 کسور قانونی حقوق و دستمزد کارکنان :

از مهم‌ترین نمونه‌های کسور حقوق و دستمزد ، حق بیمه سهم کارکنان و مالیات بر درآمد است . اگر چه مقامات دولتی فرم

ویژه‌ای را برای ثبت و ضبط این اقلام تعیین نکرده‌اند ، اما نسبت به تهیه مدارک مربوط به مبالغ ثبت شده و مبالغ کسر شده

ازحقوق و دستمزد کارکنان تأکید دارند .

 مالیات‌های کسر شده از کارکنان که در تاریخ ترازنامه هنوز به وزارت دارایی پرداخت نشده ، یک بدهی است که

حسابرسان باید آن را بازبینی کنند . اغلب مبالغی بابت حق عضویت در اتحادیه‌ها ، امور خیریه ، طرح های بازنشستگی ،

بیمه عمر و حوادث ، پس انداز و … نیز از حقوق و دستمزد کارکنان کسر می شود .

2  مالیات فروش:

در بسیاری از کشورها و بیشتر ایالات آمریکا ، واحدهای تجاری باید مالیات مقرر بر فروش کالاهای خود را از خریدار

وصول کنند . اینگونه مالیات‌ها به عنوان هزینه واحد تجاری نمی باشد و خرده فروشان تنها به عنوان عامل وصول مالیات

عمل می کنند . مادامی که این مالیات های وصول شده به مقامات مالیاتی کشور تحویل نشده است ، یک بدهی جاری واحد

تجاری می باشد


✅تمام اطلاعات مورد نیاز اسناد پرداختنی جلسه سوم_مشاوره تلفنی حسابداری

شنبه 17 شهريور 1397
13:38
Siyana
0: تعداد بازدید

مشاوره و پاسخگویی به مشکلات کامپیوتر و حسابداری، تماس از تلفن ثابت با شماره 9092305943 (تهران) و 02170705086

مشاوره حقوقی  9099071865  


http://www.hamgampc.ir

https://t.me/hamgamrayan

https://t.me/hamgamrayane

✅تمام اطلاعات مورد نیاز اسناد پرداختنی


جلسه 3

♦️سایر بدهی ها :

علاوه برحساب های پرداختنی ، سایر اقلامی که به عنوان بدهی‌های جاری طبقه بندی می گردد ، عبارت است از :

1️  کسور (قانونی) حقوق و دستمزد کارکنان ( مانند : مالیات های تکلیفی و بیمه سهم کارکنان )

2️  مالیات فروش

3️  حقوق و دستمزد مطالبه نشده

4️ سپرده های مشتریان

5️ هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده


تمام اطلاعت مورد نیاز در مورد اسناد پرداختنی جلسه دوم_ مشاوره تلفنی حسابداری

شنبه 17 شهريور 1397
12:11
Siyana
0: تعداد بازدید

مشاوره و پاسخگويي به مشکلات کامپيوتر و حسابداري، تماس از تلفن ثابت با شماره 9092305943

(تهران) و 02170705086


مشاوره حقوقي  9099071865 

http://www.hamgampc.ir

https://t.me/hamgamrayan

https://t.me/hamgamrayane

تمام اطلاعت مورد نیاز در مورد اسناد پرداختنی

جلسه دوم

اقلام مندرج و حسابهای متقابل

1_بستانکار:مبالغ مربوط به خرید کالا و خدمات در این حساب بستانکار و حسابهای هزینه خرید مواد و کالا

و سایر هزینه های عملیاتی حسب مورد سایر حسابها بدهکار میگردد.


2_بدهکار:مبالغ پرداخنی به فروشندگان کالا و خدمات در این حساب بدهکار و حساب موجودی نقد و یا

حسب مورد سایر حسابها بستانکار میگردد.


سایر نکات:

1_ حسابهای پرداختنی و دریافتنی قابل تهاتر با یکدیگر نمی باشند مگر اینکه مجوز قانونی و توجیه

منطقی در این زمینه وجود داشته باشد.


3_در مواقعی ممکن است به دلیل عدم پرداخت به موقع پیش پرداخت رقم پیش پرداخت در بدهکار حساب

پیش پرداخت ها و بستانکار حسابها و اسناد پرداختنی (خواه تجاری یا غیر تجاری)منظور گردداین ثبت به

هیچ وجه با اصول حسابداری منطبق نمی باشد و تورم داراییها و بدهیها را به دنبال خواهد داشت.


4_در صورتی که شرکت جهت انجام پیش پرداخت مبادرت به صدور چکهای مدت دار یا سایر اسناد

پرداختنی بلند مدت نماید ثبت اینگونه اسناد نیز در حسابهای اسناد پرداختنی و پیش پرداخت ها صحیح

نمی باشد در چنین حالتی بایستی ثبت انتظامی صادر و در سررسید اسناد ثبت انتظامی برگشت و ثبت

پیش پرداخت انجام پذیرد.


5_حسابها و اسناد پرداختنی تجاری ارزی بایستی در پایان هر سال مالی بر اساس نرخ رسمی ارز

مربوطه تسعیر و سود و زیان حاصل در سرفصل اندوخته سود و زیان تسعیر نرخ ارز ثبت شود.


✅ تمام اطلاعات مورد نیاز در مورد اسناد پرداختنی_مشاوره تلفنی حسابداری

پنجشنبه 15 شهريور 1397
14:16
Siyana
0: تعداد بازدید

مشاوره و پاسخگويي به مشکلات کامپيوتر و حسابداري، تماس از تلفن ثابت با شماره 9092305943 (تهران) و 02170705086

مشاوره حقوقي  9099071865 

http://www.hamgampc.ir

https://t.me/hamgamrayan

https://t.me/hamgamrayane

✅ تمام اطلاعات مورد نیاز در مورد اسناد پرداختنی
جلسه 1

♦️اسناد پرداختنی به صورت ساده به چک های صادره از حساب بانکی افراد یا شرکت ها در وجه سایرین گفته می‎شود.
 پرداخت این اسناد می تواند به دلیل پیش پرداخت، پرداخت اجاره، پرداخت مالیات، خرید مواد و کالا انجام شود. ماهیت اسناد پرداختنی بستانکار می باشد.

♦️اصطلاح حساب های پرداختنی به بدهی های ناشی از خرید کالا و خدمات ، در جریان عادی تجارت گفته می شود . که شامل ، خرید نسیه کالا ، مواد اولیه ، دارایی های ثابت و اثاثه اداری است .

✔️بدهی های بهره دار نباید جزء حساب های پرداختنی طبقه بندی شود ، بلکه باید جداگانه و تحت عنوان های اوراق قرضه ، اسنادپرداختنی ، وام های با وثیقه یا قراردادهای اقساطی نشان داده شود .

🔹هدف از اسناد پرداختنی و موارد ثبت :
هدف از حساب :  این حساب میزان تعهدات شرکت که ناشی از خرید کالا و خدمات موضوع فعالیت اصلی شرکت می باشد را نشان می دهد.

🔹 موارد ثبت :  بهنگام خرید کالا و خدمات مرتبط با فعالیت اصلی شرکت که انتظار می رود در چرخه عملیات عادی شرکت یا یک سال  هرکدام طولانی تر باشد تسویه گردد و همچنین تسویه این تعهدات از محل دارائیهای جاری این حساب مورد ثبت قرار میگیرد.


نشانه های خرابی کارت گرافیک کامپیوتر_ مشاوره تلفنی حسابداری

چهارشنبه 14 شهريور 1397
17:20
Siyana
2: تعداد بازدید

 مشاوره و پاسخگویی به مشکلات کامپیوتر و حسابداری، تماس از تلفن ثابت با شماره 9092305943 (تهران) و با شماره 9099071865 (سایر شهرها)

 مشاوره و پاسخگویی به مشکلات کامپیوتر و حسابداری، تماس از تلفن ثابت با شماره 9092305943 (تهران) و با شماره 9099071865 (سایر شهرها)

http://www.hamgampc.ir

https://t.me/hamgamrayan

https://t.me/hamgamrayane

نشانه های خرابی کارت گرافیک کامپیوتر|مشاوره|کارت گرافیک|کامپیوتر

نشانه های خرابی کارت گرافیک را می توان از چند زاویه بررسی کرد:

    اگر کامپیوتر خود را روشن کرده اید و همه اتصالات مانیتور و کامپیوتر برقرار است اما تصویری بر روی مانیتور خود نمی بینید ممکن است کارت گرافیک شما سوخته باشد.

    اگر بر روی مانیتور شما خط های راه راه عمودی از بالا به پایین وجود دارد به احتمال زیاد کارت گرافیک شما آسیب دیده است.

    اگر بعد از نمایش صفحه خوش آمدگویی ویندوز ، صفحه مانیتور شما خاموش می شود به احتمال زیاد یکی از قطعات الکترونیکی مرتبط با کارت گرافیک شما آسیب دیده است.

    اگر بعد از روشن شدن کامپیوتر خود صدای بوق از داخل کیس شنیده شود به احتمال خیلی زیاد کارت گرافیک شما آسیب دیده است و یا به درستی در محل اتصال خود با مادربورد قرار داده نشده است.

    اگر بعد از مدتی کار کردن با یک بازی یا نرم افزار سنگین ، کند شدن انتقال تصویر و بی کیفیت شدن تصویر را حس می کنید احتمالا مشکلی در سیستم خنک کننده کارت گرافیک شما به وجود آمده است.

همانطور که توجه می کنید علائم زیادی برای بررسی خرابی کارت گرافیک می توان بر شمرد و در خیلی موارد نیز مشکل از کارت گرافیک نیست. بلکه مشکل می تواند از منبع تغذیه و یا مادربورد شما باشد که اجازه انتقال تصویر را به کارت گرافیک نمی دهد.                      

از کجا بفهمیم کارت گرافیک سوخته است ؟

اگر با تست سیستم با یک کارت گرافیک دیگر ، تصویر به مانیتور شما منتقل شد، ناگفته پیداست که کارت گرافیک شما دچار مشکل است و باید تعمیر یا تعویض شود. اما اگر با تست یک کارت گرافیک دیگر ، باز هم تصویری بر روی مانیتور خود نمی بینید مشکل را باید در قطعات دیگر جستجو کرد و یا سیم اتصال مانیتور به کارت گرافیک را نیز مورد بررسی قرار داد. احتمال دارد سوکت های این کابل کج شده یا شکسته شده باشند.                                                                                                       
گاهی اوقات به علت خراب شدن چیپ ست مربوط به انتقال تصویر در مادربورد ، امکان انتقال تصویر وجود ندارد. گاهی اوقات نیز به علت بروز مشکل در منبع تغذیه سیستم ، توان کافی برای انتقال تصویر به مانیتور وجود ندارد. حتی گاهی به علت بروز مشکل در پردازنده مرکزی سیستم (CPU) نوبت به عملیات انتقال تصویر نمی رسد.                                           
کار نکردن فن کارت گرافیک و داغ شدن آن باعث خرابی کارت گرافیک می شود.

علت سوختن کارت گرافیک چیست ؟

یکی از مهمترین دلایل سوختن و آسیب دیدن کارت گرافیک نوسانات مربوط به منبع تغذیه و ضعیف بودن پاور سیستم است. بنابراین همیشه از پاورهای استاندارد استفاده کنید. در بسیاری از موارد نیز اتصال کارت گرافیک ناسازگار با مادربورد سیستم ، باعث بروز خطا در کارت گرافیک می شود. در بسیاری اوقات نیز به علت خراب شدن فن خنک کننده کارت گرافیک و با داغ شدن بیش از حد کارت ، آسیب های جدی به بورد کارت گرافیک می رسد.                                                                                                                                                       

https://t.me/hamgamrayan

https://t.me/hamgamrayane

نشانه های خرابی کارت گرافیک کامپیوتر|مشاوره|کارت گرافیک|کامپیوتر

نشانه های خرابی کارت گرافیک را می توان از چند زاویه بررسی کرد:

    اگر کامپیوتر خود را روشن کرده اید و همه اتصالات مانیتور و کامپیوتر برقرار است اما تصویری بر روی مانیتور خود نمی بینید ممکن است کارت گرافیک شما سوخته باشد.

    اگر بر روی مانیتور شما خط های راه راه عمودی از بالا به پایین وجود دارد به احتمال زیاد کارت گرافیک شما آسیب دیده است.

    اگر بعد از نمایش صفحه خوش آمدگویی ویندوز ، صفحه مانیتور شما خاموش می شود به احتمال زیاد یکی از قطعات الکترونیکی مرتبط با کارت گرافیک شما آسیب دیده است.

    اگر بعد از روشن شدن کامپیوتر خود صدای بوق از داخل کیس شنیده شود به احتمال خیلی زیاد کارت گرافیک شما آسیب دیده است و یا به درستی در محل اتصال خود با مادربورد قرار داده نشده است.

    اگر بعد از مدتی کار کردن با یک بازی یا نرم افزار سنگین ، کند شدن انتقال تصویر و بی کیفیت شدن تصویر را حس می کنید احتمالا مشکلی در سیستم خنک کننده کارت گرافیک شما به وجود آمده است.

همانطور که توجه می کنید علائم زیادی برای بررسی خرابی کارت گرافیک می توان بر شمرد و در خیلی موارد نیز مشکل از کارت گرافیک نیست. بلکه مشکل می تواند از منبع تغذیه و یا مادربورد شما باشد که اجازه انتقال تصویر را به کارت گرافیک نمی دهد.                      

از کجا بفهمیم کارت گرافیک سوخته است ؟

اگر با تست سیستم با یک کارت گرافیک دیگر ، تصویر به مانیتور شما منتقل شد، ناگفته پیداست که کارت گرافیک شما دچار مشکل است و باید تعمیر یا تعویض شود. اما اگر با تست یک کارت گرافیک دیگر ، باز هم تصویری بر روی مانیتور خود نمی بینید مشکل را باید در قطعات دیگر جستجو کرد و یا سیم اتصال مانیتور به کارت گرافیک را نیز مورد بررسی قرار داد. احتمال دارد سوکت های این کابل کج شده یا شکسته شده باشند.                                                                                                       
گاهی اوقات به علت خراب شدن چیپ ست مربوط به انتقال تصویر در مادربورد ، امکان انتقال تصویر وجود ندارد. گاهی اوقات نیز به علت بروز مشکل در منبع تغذیه سیستم ، توان کافی برای انتقال تصویر به مانیتور وجود ندارد. حتی گاهی به علت بروز مشکل در پردازنده مرکزی سیستم (CPU) نوبت به عملیات انتقال تصویر نمی رسد.                                           
کار نکردن فن کارت گرافیک و داغ شدن آن باعث خرابی کارت گرافیک می شود.

علت سوختن کارت گرافیک چیست ؟

یکی از مهمترین دلایل سوختن و آسیب دیدن کارت گرافیک نوسانات مربوط به منبع تغذیه و ضعیف بودن پاور سیستم است. بنابراین همیشه از پاورهای استاندارد استفاده کنید. در بسیاری از موارد نیز اتصال کارت گرافیک ناسازگار با مادربورد سیستم ، باعث بروز خطا در کارت گرافیک می شود. در بسیاری اوقات نیز به علت خراب شدن فن خنک کننده کارت گرافیک و با داغ شدن بیش از حد کارت ، آسیب های جدی به بورد کارت گرافیک می رسد.                                                                                                                                                       


آيا محصولات نرم افزاري مي تواند به عنوان دارايي ثابت ثبت شود؟ _مشاوره تلفنی حسابداری

چهارشنبه 14 شهريور 1397
16:38
Siyana
1: تعداد بازدید

 مشاوره و پاسخگويي به مشکلات کامپيوتر و حسابداري، تماس از تلفن ثابت با شماره 9092305943 (تهران) و 02170705086

مشاوره حقوقي  9099071865 


http://www.hamgampc.ir

https://t.me/hamgamrayan

https://t.me/hamgamrayane

آيا محصولات نرم افزاري مي تواند به عنوان دارايي ثابت ثبت شود؟

وفق استاندارد شماره سازمان حسابرسي در ارتباط با حسابداري داراييهاي نامشهود ثبت دفتري محصولات نرم افزاري حسب مورد مي تواند به عنوان دارايي ثابت مشهود يا نامشهود ثبت شود و يا به حساب هزينه هاي دوره لحاظ شود. حالتهاي مختلف مرتبط با محصولات نرم افزاري عبارتند از:

1در صورتيکه نرم افزار توسط شرکت براي استفاده داخلي توسعه يابد کل هزينه هاي مرتبط با توسعه به حساب هزينه هاي دوره منظور شود.

2در صورتيکه نرم افزار توسط شرکت براي فروش خريداري شود به حساب موجودي کالا منظور خواهد شد.

3در صورتيکه نرم افزار به گونه مکمل سخت افزار(مثلانرم افزار سيستم عامل) باشد به عنوان دارايي مشهود و ذيل رديف دارايي مشهود ثبت خواهد شد.

4در صورتيکه نرم افزار جزء مکمل سخت افزار نباشد مي تواند به عنوان دارايي نامشهود تلقي شود.


مشاوره و پاسخگویی به مشکلات کامپیوتری و حسابداری، تماس از تلفن ثابت با شماره 9092305943 (تهران) و با شماره 9099071865 (سایر شهرها)

www.hamgampc.ir

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به همگام رایانه است. | طراح قالب: آوازک